Závazná objednávka

A. Úvodní ustanovení
1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě RoboLoox.cz. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu RoboLoox.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Kupní smlouva (zakázka) vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
5. Vyplnění závazné objednávky, v rámci internetového obchodu RoboLoox.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zpracování dat provádí výhradně prodejce, automatizovaně a svými zaměstnanci.
6. Jakákoliv změna v zakázce je možná pouze 2 dny od přijetí objednávky. Změna po tomto termínu nemůže být uskutečněna.

C. Platební podmínky
1. Platba převodem na účet
Platba bude realizována z účtu zákazníka na účet provozovatele č. 156 848 155/0600. Jako variabilní symbol se uvede číslo, které zákazník obdrží od prodávajícího společně s potvrzením objednávky.
Kupující je povinen zaplatit 100% ceny vč. DPH z ceny objednávky. Pro termín dodání zboží je rozhodující datum připsání platby na účet dodavatele.
2. Na dobírku
při převzetí od smluvního dopravce na dobírku. Podmínky pro objednání a dodání zboží jsou totožné jako u bezhotovostní platby.

D. Převzetí zboží.
1. Na dobírku přepravní společností PPL.
2. Kupující je povinen při převzetí potvrdit, že dodané zboží prohlédl a neshledal na něm žádné zjevné vady.

E. Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu RoboLoox.cz a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese obchod@roboloox.cz. Výměna nebo vrácení zboží v rámci reklamace je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím, včetně dodacího listu.

F. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

G. Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku tak, aby byla kupujícímu dodána v předem dohodnutý termín. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

H. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační adresu.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky bod F.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
I. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží a služeb uvedenou v katalogu internetového obchodu roboloox.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Účastníci se ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.